Działalność naukowa

W 2011 r. obroniłam pracę doktorską pt. „Wpływ procesów rewitalizacji na rozwój poprzemysłowego obszaru Zabłocia w Krakowie” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Wybrane pozycje artykułów naukowych:

1. Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Rewitalizacja a krajobraz kulturowy Krakowa
Tytuł równoległy: Revitalisation of Cracow and its cultural landscape
Tytuł czasopisma: Problemy Ekologii Krajobrazu
Tytuł czasopisma: The Problems of Landscape Ecology
Słowa kluczowe: krajobraz kulturowy; ochrona krajobrazu; rewitalizacja; obszar zdegradowany; Lokalny Program Rewitalizacji

2. Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Rola budżetu zadaniowego w realizacji rewitalizacji miasta Krakowa
Tytuł całości: W: Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową / red. A. Siedlecka
Miejsce wydania: Biała Podlaska
Wydawca: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Rok wydania: 2011
Słowa kluczowe: budżet zadaniowy; rewitalizacja; Lokalne Programy Rewitalizacji Masta Krakowa

3. Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Streszczenie rozprawy doktorskiej: Wpływ procesów rewitalizacji na rozwój poprzemysłowego obszaru Zabłocia w Krakowie
Tytuł równoległy: Summary of doctoral dissertation: The impact of the regeneration processes on the development of the postindutrial area of Zabłocie in Krakow
Tytuł czasopisma: Studia Ekonomiczne i Regionalne
Tytuł czasopisma: Economic and Regional Studies

4. Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Wpływ procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych na przykładzie Łodzi, Poznania i Krakowa
Tytuł całości: W: Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów
Miejsce wydania: Kraków
Wydawca: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM
Rok wydania: 2011
Słowa kluczowe: obszar zdegradowany; rewitalizacja; Kraków; Łódź; Poznań

5. Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Zmiany struktury przestrzennej obszaru Zabłocia w Krakowie objętego lokalnym programem rewitalizacji
Tytuł czasopisma: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Tytuł tomu: Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego / red. Z. Zioło, T. Rachwał.
Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Słowa kluczowe: rewitalizacja; układ przestrzenny; obszar poprzemysłowy; Kraków

6. Tomasz Rachwał, Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Evaluation of effects of EU funds utilization for revitalization in the małopolskie voivodship
Tytuł czasopisma: Studia Regionalia
Szczegóły: 2010, Vol. 27, cz. 2, s. 255–269
Tytuł tomu: Regional development and region polity in Poland : first experiences and new challenges of the European Union membership / ed. P. Churski, W. Ratajczak.
Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: rewitalizacja; fundusze europejskie; województwo małopolskie

7. Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorczości rewitalizowanych obszarów Krakowa z wykorzystaniem funduszy UE
Tytuł czasopisma: Przedsiębiorczość – Edukacja
Uwagi: Tytuł tomu: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej / red. Z. Zioło, T. Rachwał.
Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Słowa kluczowe: obszar poprzemysłowy; rewitalizacja; przedsiębiorczość; fundusze europejskie

8. Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Instrumenty wspierające działania rewitalizacyjne i ich wpływ na aktywizację zdegradowanych układów przestrzennych na przykładzie Wrocławia, Łodzi i Krakowa
Tytuł czasopisma: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Tytuł tomu: Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych / red. Z. Zioło, T. Rachwał.
Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Słowa kluczowe: rewitalizacja; układ przestrzenny; Wrocław; Łódź; Kraków

9. Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Rola partycypacji społecznej w procesie tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji Krakowa
Tytuł równoległy: The role of social participation in the process of developing Krakow Local Revitalization Programme
Tytuł czasopisma: Czasopismo Techniczne. Architektura
Tytuł czasopisma: Technical Transactions. Architecture
Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Słowa kluczowe: partycypacja społeczna; rewitalizacja; Lokalny Program Rewitalizacji ; Kraków

10.  Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Zmiany struktury przestrzennej obszaru Zabłocia w Krakowie objętego lokalnym programem rewitalizacji
Tytuł całości: W: Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Wpływ kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zmiany struktur przestrzennych przemysłu i usług” / red. Zbigniew Zioło i Monika Borowiec
Miejsce wydania: Kraków : Warszawa
Wydawca: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej : Polskie Towarzystwo Geograficzne
Rok wydania: 2010
Słowa kluczowe: rewitalizacja; układ przestrzenny; obszar poprzemysłowy; Kraków

11. Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Analiza sektora MŚP na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Zabłocia
Tytuł czasopisma: Przedsiębiorczość – Edukacja
Szczegóły: 2009, nr 5, s. 333–342
Tytuł tomu: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / red. Z. Zioło, T. Rachwał.
Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Słowa kluczowe: obszar poprzemysłowy; rewitalizacja; przedsiębiorstwa małe i średnie

12. Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Inwestycje w infrastrukturę informatyczną podmiotów gospodarczych działających na poprzemysłowym obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Zabłocia w Krakowie
Tytuł czasopisma: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Tytuł tomu: Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / red. Z. Zioło, T. Rachwał.
Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo; infrastruktura informatyczna ; obszar poprzemysłowy; rewitalizacja; Kraków

13.  Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Rewitalizacja zamknięta jako przykład zagospodarowania poprzemysłowego obszaru Łodzi
Tytuł czasopisma: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Szczegóły: 2009, Vol. 12, s. 173–181
Tytuł tomu: Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych / red. Zbigniew Zioło, T. Rachwał.
Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Słowa kluczowe: obszar poprzemysłowy; rewitalizacja; Łódź

14. Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: „Serce miasta”
Tytuł równoległy: „The heart of the city”
Tytuł czasopisma: Czasopismo Techniczne. Architektura
Słowa kluczowe: rewitalizacja; planowaniee przestrzenne; Lokalny Program Rewitalizacji ; Kraków

15. Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Lokalne programy rewitalizacji w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa i Poznania
Tytuł czasopisma: Państwo i Społeczeństwo
Szczegóły: 2008, R. 8, nr 3, s.93–100
w czasopiśmie polskim
Słowa kluczowe: obszar poprzemysłowy; rewitalizacja; przestrzeń miejska; Kraków

16. Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Proces rewitalizacji z wykorzystaniem funduszy unijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Krakowa
Tytuł całości: W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych : „Europa bez granic – nowe wyzwania” / red. tomu D. Ilnicki, K. Janc
Miejsce wydania: Wrocław
Wydawca: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania: 2008
Seria: Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3
Słowa kluczowe: rewitalizacja  Lokalny Program Rewitalizacji; fundusze strukturalne; Kraków

17.  Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Przedsiębiorczość w sieci
Tytuł czasopisma: Przedsiębiorczość – Edukacja
Tytuł tomu: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej / red. Z. Zioło, T. Rachwał.
Słowa kluczowe: e-biznes; sklep internetowy; sprzedaż; bezpieczeństwo

18. Marcin Kopeć, Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł pracy: Tereny poprzemysłowe objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji Krakowa
Tytuł całości: W: 2. Konferencja Regentif : rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych : innowacja i dobra praktyka : materiały konferencji, Politechnika Krakowska, Kraków, 30 maja – 1 czerwca 2007 / red. J.K. Lenartowicz, D. Maciąg
Miejsce wydania: Kraków
Wydawca: Katedra Architektury Środowiskowej, Instytut Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej
Rok wydania: 2007
Słowa kluczowe: obszar poprzemysłowy; rewitalizacja; Lokalny Program Rewitalizacji; Kraków